Cutting Tools


  • Cutting tools
    เครื่องมือตัด(CUTTING TOOL)ในการตัดเฉือนหรือขึ้นรูปชิ้นงานจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างคือ 1.วัตถุดิบหรือชิ้นงาน 2.เครื่องจักร 3.เครื่องมือตัด ซึ่งงานแต่ละประเภทองค์ประกอบทั้...
Visitors: 49,629